Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái có chức năng giúp Ban Biên tập và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng ( những thông tin được phép công bố ) của tỉnh trên internet, cung cấp các giao dịch, dịch vụ hành chính công phục vụ nhu cầu của tổ chức, công dân; tích hợp cơ sở dữ liệu về lịch sử, tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; quản lý toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: 3890959

1

Nguyễn Đoạt

Giám đốc

3892289

2

Nguyễn Minh Trung

Phó Giám đốc

3856268

3

Vũ Đức Minh

Phó Giám đốc

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h