Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/01/2019 02:21:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng ngày 6/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

(Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc tại Kỳ họp)

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, với sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2018 với nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 cũng như nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế đó.

Từ dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch và đánh giá khách quan những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu chung trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 là: “Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao gắn với kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, nhất là nông lâm nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác xã; chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng phát huy hiệu quả nguồn lực; chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các muc tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá thẳng thắn, khách quan về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời dự báo, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu năm 2019; từ đó kiến nghị, đề xuất bổ sung các giải pháp khả thi để khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Tại Kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

(Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp)

Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của mưa lũ, thiên tai, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục chuyển biến tích cực. Dự ước hoàn thành toàn diện 31/31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh (trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt  6,31%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt cao so với chỉ tiêu pháp lệnh (đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 130,7% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với năm 2017). Tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Các cơ chế, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và tiếp tục thực hiện hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả. Đầu tư công được triển khai quyết liệt, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực cho việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư thu được nhiều kết quả. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, huy động sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái năm 2019 gồm 31 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019 đạt kết quả cao nhất.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6,8%; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 34 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt 305 nghìn tấn; 12 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; Thu ngân sách đạt 3 nghin tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 13 nghìn tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%...

Các giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2019: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đẩy mạnh huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Thực hiện quyết liệt việc cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước; Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách để phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết liệt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

(Các đại biểu dự Kỳ họp HĐND tỉnh)

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo theo Luật định gồm: Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động kiểm sát năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong phiên họp chiều nay, Kỳ họp sẽ xem xét thông qua một số báo cáo, đề án, tờ trình. Các thông tin của Kỳ họp sẽ được Cổng Thông tin điện tử tiếp tục cập nhật.

Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h