Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

27/04/2022 10:23:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Quyết định số 333/QĐ-VP Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái gồm 17 thành viên, ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển chuyển đổi số của Văn phòng; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình chuyển đổi số của Văn phòng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Sở kết, đánh giá tình hình, kết quả khai thác các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển chuyển đổi số của Văn phòng.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h