Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Góp phần lan tỏa phong trào thi đua “dân vận khéo” trong cơ quan hành chính nhà nước

28/08/2023 03:43:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ kết quả bước đầu của những mô hình “Dân vận khéo” ở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã góp phần lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

.

Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đăng ký xây dựng và duy trì tổng số 09 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 02 mô hình cấp Đảng ủy Khối và tiếp tục duy trì 07 mô hình từ năm 2022. Các mô hình “Dân vận khéo” của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã được các chi bộ trực thuộc xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch.

Bắt đầu từ những mô hình “Dân vận khéo” - là những “sản phẩm” thể hiện rõ yêu cầu, mục tiêu, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi chi bộ, mỗi phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Đó là: Chi bộ Tổng hợp - Văn hóa Xã hội với mô hình “Cải tiến lề lối làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn”. Chi bộ Nội chính với mô hình “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động công tác chuyên môn, nghiệp vụ”. Chi bộ Trung tâm điều hành thông minh với mô hình “Ứng xử văn minh, xây dựng cơ quan hạnh phúc”. Chi bộ Ngoại vụ với mô hình “Tổ tuyên truyền phổ biến về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân”. Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công với mô hình “Dân vận khéo trong công tác vận động các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh”, quy mô thực hiện 1,5 tỷ đồng. Chi bộ Nhà khách Hào Gia với mô hình “Đổi mới trong công tác phục vụ, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị”. Chi bộ Quản trị - Tài vụ với mô hình “Tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo cơ quan xanh, sạch, đẹp”.

Là một đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh có nhiệm vụ thực hiện chức năng giám sát, điều hành các Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; quản lý Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh theo hình thức đặt hàng, thuê dịch vụ; quản trị, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái (yenbai.gov.vn).

Mô hình dân vận khéo “Ứng xử văn minh, xây dựng cơ quan hạnh phúc” được Trung tâm điều hành thông minh xây dựng từ năm 2022 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm hiện thực hóa Chỉ số hạnh phúc - một chỉ tiêu mới thể hiện triết lý phát triển của tỉnh Yên Bái trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Mô hình dân vận khéo “Ứng xử văn minh, xây dựng cơ quan hạnh phúc” được Trung tâm điều hành thông minh xây dựng từ năm 2022 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực

Trong ảnh: Ảnh trên cùng bên trái: Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Trung tâm Điều hành thông minh nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21/6/2023

Nói về phong trào thi đua “Dân vận khéo” và việc xây dựng mô hình dân vận khéo của Trung tâm điều hành thông minh, đồng chí Nguyễn Đoạt, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi luôn gắn nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Cơ quan hạnh phúc thông qua việc động viên, khích lệ đảng viên, công chức, viên chức tích cực hướng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các hoạt động do cơ quan và cấp trên phát động. Luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức yên tâm công tác, thỏa sức sáng tạo, tận tâm tận lực cống hiến, nâng cao sự hài lòng về môi trường làm việc... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đó cũng chính là những lý do để Trung tâm xây dựng, duy trì và quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo “Ứng xử văn minh, xây dựng cơ quan hạnh phúc” của đơn vị”.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong xây dựng và duy trì các mô hình “Dân vận khéo”, Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh luôn gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những giải pháp hết sức cụ thể, những việc làm thể hiện trong chính công việc được giao, trong tu dưỡng, rèn luyện, trong cuộc sống, ứng xử, giao tiếp hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

 

“Dân vận khéo” tại Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh được thể hiện trong chính công việc được giao, trong tu dưỡng, rèn luyện, trong cuộc sống, ứng xử, giao tiếp hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Giai đoạn 2021-2025, tập thể Đảng bộ và 02 chi bộ trực thuộc đăng ký xây dựng mô hình, 05 cá nhân đăng ký gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó, Chi bộ Trung tâm điều hành thông minh tỉnh đăng ký xây dựng Chi bộ kiểu mẫu theo Đề án số 07 của Tỉnh ủy; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công đăng ký xây dựng “Mô hình điển hình tiên tiến trong phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025”).  Năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đăng ký xây dựng và duy trì 09 mô hình “Dân vận khéo” - là một trong những Đảng bộ có nhiều mô hình đăng ký của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Đảng bộ đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm tạo những chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với 03 đột phá trọng tâm là: (1) Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư; (2) Cải tiến lề lối làm việc; dân chủ, cởi mở, thân thiện; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; (3) Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hằng năm, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh có ít nhất từ 02 sáng kiến cấp tỉnh trở lên; mỗi cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 01 sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, khối chuyên viên tham mưu của Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành trên 8.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Cùng với đó, đã tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, đưa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số minh bạch của tỉnh ngày được cải thiện về thứ hạng.

Năm 2022, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt (xếp thứ 11/63 tỉnh thành, tăng 03 bậc so với năm 2021); Chỉ số CCHC cấp tỉnh (xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 07 bậc so với năm 2021); Chỉ số PAPI tiếp tục nằm trong nhóm "Trung bình cao". Trong 02 năm liên tục tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 5/14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đặc biệt, 3 năm liên tục (các năm 2020, 2021, 2022), Văn phòng UBND tỉnh luôn đứng vị trí số 1 trong xếp hạng cải cách hành chính của các sở, ban, ngành trong tỉnh. Các thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hằng năm đều đạt 99-100%.

Văn phòng UBND tỉnh cũng là cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cùng với việc triển khai phần mềm quản lý điều hành, đã thực hiện giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai tin nhắn mời họp góp phần hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí; thực hiện giám sát việc xử lý văn bản của các chuyên viên đảm bảo mọi công việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Tích cực tham mưu triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh, Ứng dụng công dân số YenBai-S, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, đảng viên, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với công việc, thực hiện phương châm “hết việc, không hết giờ”; không ngừng rèn luyện kỹ năng nghiên cứu - viết - tổng hợp, tư duy khoa học, làm việc có kế hoạch với nội dung - tiến độ - sản phẩm rõ ràng, yêu cầu chất lượng cụ thể, đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Năm 2022, Đảng bộ có 114/114 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 25/114 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);  02/09 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 07/09 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ và Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, đạt thành tích trong nhiều cuộc thi do cấp trên phát động. Năm 2022, Đảng bộ có tổng số 16 đồng chí (với 22 lượt đạt giải) tại các cuộc thi trực tuyến. Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đạt giải Nhất Cuộc thi “Góc làm việc xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu trực tuyến và viết về chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 - 2023 do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động, Đảng bộ đã có 10 đồng chí (với 17 lượt) đạt giải cuộc thi trực tuyến và đoạt giải Nhất cuộc thi viết, là Chi bộ có nhiều người tham gia, đạt nhiều giải thưởng và nhiều giải thưởng cao.

Đoàn viên, thanh niên luôn xung kích, đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng bộ, cơ quan phát động, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo"

 

Ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng ủy, Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang triển khai thực hiện ở Đảng bộ, Cơ quan. Qua đó, đã vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi nhiệm vụ; góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.”.

“Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang triển khai thực hiện ở Đảng bộ, Cơ quan đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Trong ảnh: (1) Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2025; (2) Một số hoạt động của Đảng bộ, Cơ quan, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh

Đồ họa: Thanh Bình CTV: Hồng Thanh Tâm

 

Triển khai Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030, Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo các mô hình “Dân vận khéo” của Văn phòng UBND tỉnh được triển khai và duy trì hiệu quả, thiết thực góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa thực tiễn của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, để phong trào ngày càng bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h