Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII

04/01/2019 02:24:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng nay, 6/12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 11. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

   Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

-    Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh

-    Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý tham dự kỳ họp,

-    Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

      Hôm nay, HĐND tỉnh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 11 để tổng kết thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; xem xét các báo cáo và quyết định một số tờ trình theo Luật định.

     Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý đến dự Kỳ họp. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Kỳ họp của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

-    Thưa các vị đại biểu,

-    Thưa cử tri và nhân dân!

     Quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, với sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2018 với nhiều kết quả quan trọng. Kết thúc 11 tháng có 05/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; dự ước hết năm 31/31 chỉ tiêu sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (trên 6,3%), cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư, tài chính - ngân sách đạt kết quả bước đầu quan trọng; thu hút đầu tư được quan tâm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư trọng tâm, trọng điểm; giáo dục, y tế, văn hóa có tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, giảm nghèo nhanh và bền vừng; bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định.

     Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được là chủ yếu, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các cơ quan tư pháp tỉnh đề cập. Trong đó, bên cạnh những nguyên nhân khách quan do tác dộng cùa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn và một số bất cập, vướng mắc vẻ cơ chế, chính sách cùng những khó khăn từ thực tại nền kinh tế tỉnh nhà; cơ bản vẫn do nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện, chặt chẽ, có nơi có biểu hiện ngại khó, trông chở, ỷ lại vảo sự chỉ đạo của cấp trên; không quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở; có cán bộ thiếu sâu sát cơ sở, chưa quyết tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

     Từ dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch và đánh giá khách quan những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành năm 2018, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 ngày 18-10-2018 đã cơ bản thống nhất với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019 do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chung trong thưc hiện nhiệm vụ của năm là: “Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao gắn với kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, khơi dậy và phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, nhất là nông lâm nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác xã; chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng phát huy hiệu quả nguồn lực; chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, củng cổ quốc phòng an ninh. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh trong năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ".

     Như vậy, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 là rất lớn, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đánh giá tháng thắn, khách quan về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời dự báo, đánh giả khả năng thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu năm 2019; từ đó kiến nghị, đề xuất bổ sung các giải pháp khả thi đề khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

-    Thưa các vị đại biểu,

-    Thưa c tri và nhân dân trong tỉnh!

     Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến vào báo cáo thường kỳ của các cơ quan chức năng trình kỳ họp; xem xét các tờ trình để thông qua 19 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thực hiện hoạt động chất vấn theo Luật định.

     Các tờ trình, Nghị quyết được thảo luận, thông qua lần này là những nội dung tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của tỉnh và đất nước.

     Quá trình chuẩn bị, theo Quy chế làm việc, BTVTU, BCH Đảng bộ tỉnh đã cho chủ trương, định hướng một số nội dung theo thẩm quyền để UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, hoàn chỉnh, các ban HĐND tỉnh thẩm tra trình Kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu kỹ lưỡng để thảo luận, chất vấn có chất lượng vào các nội dung Kỳ họp, đồng thời thực hiện khách quan, công tâm, đúng mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu để Kỳ họp của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

     Với tinh thần đó, Tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa 18; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Xin trân trọng cảm ơn!

Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h