Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

04/01/2019 02:28:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều ngày 8/12, kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục làm việc với phần chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua nhiều nội dung, Nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Dự phiên bế mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Đã có 9 ý kiến của đại biểu chất vấn tập trung vào một số vấn đề chính, như: trách nhiệm và biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số Đề án sản phẩm chủ lực của tỉnh hiện nay, công tác quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương hiệu và xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm; công tác tham mưu, chỉ đạo để duy trì bền vững các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; những giải pháp để tiếp tục củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; giải pháp để xử lý các điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật gần khu dân cư; tiến độ xây dựng cơ bản một số công trình trọng điểm của tỉnh còn rất chậm, nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng này; những giải pháp để giải quyết tốt việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh nội trú, bán trú còn chưa tốt, có nơi vi phạm dẫn đến thi hành kỷ luật, giải pháp để khắc phục vấn đề này; giải pháp để tăng cường công tác quản lý dược, nhất là việc bán thuốc chữa bệnh không có đơn thuốc của bác sỹ trên địa bàn tỉnh; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn và những giải pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này.

(Đại biểu Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp)

(Đại biểu Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ họp)

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã trả lời cụ thể và phân tích những nội dung thắc mắc của các đại biểu, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những nội dung đại biểu HĐND tỉnh nêu để xem xét tiếp tục giải quyết.

(Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp)

Tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tổng hợp, bổ sung, tiếp thu và làm rõ hơn một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm như về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng nói chung, đặc biệt là phát triển giao thông nông thôn; Cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Đầu tư lưới điện quốc gia đến các thôn, bản chưa có lưới điện quốc gia; vấn đề thu hồi đất, thực hiện bồi thường tái định cư.

(Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp)

Với sự thống nhất cao, trong phiên họp chiều nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết. Như vậy, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 20 Nghị quyết quan trọng.

(Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đồng thời là năm định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và 05 năm 2020 - 2025 của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo chung của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về mục tiêu, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, dồn sức, tăng tốc, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là:

Một, UBND tỉnh khẩn trương quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay sau kỳ họp 11 - HĐND tỉnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, hiệu quả, rõ người, rõ việc từng cấp, từng ngành, trên từng chỉ tiêu, lĩnh vực gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan, đơn vị, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ trong năm.

Hai, Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 03 đột phá chiến lược. Đặc biệt thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; thực hiện liên thông hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công từ tỉnh đến bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và tới 180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; thiết thực quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát huy mạnh mẽ, toàn diện nhân tố con người...

Ba, Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; trọng tâm cơ cấu lại nông lâm nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, hình thành rõ nét sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thiết thực nâng cao đời sống của nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bốn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý xã hội....; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong cộng đồng dân cư và huy động nhân dân tham gia xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh. Siết chặt kỷ cương trong quản lý tài nguyên, đất đai, tăng cường mức độ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và đổi mới quản lý, giám sát môi trường sinh thái. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm, Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sáu, Cơ bản hoàn thành việc việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bảy, Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, nội chính, tư pháp, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh phức tạp.

Tám, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò trong tham gia lãnh đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Kỳ họp lần này HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do HĐND bầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan, đồng thời là sự chia sẻ, thôi thúc những đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm cần tiếp tục “tự soi, tự sửa” nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp đã xem, xét, thông qua các Nghị quyết theo thẩm quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định để cụ thể hóa nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đề nghị HĐND các huyện, thị, thành phố sớm tổ chức kỳ họp theo Luật định; UBND các cấp tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tháng cuối năm để hoàn thành toàn diện mục tiêu, kế hoạch năm 2018 cũng như công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đảm bảo “an toàn, vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc”.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII

1. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - nguồn vốn ngân sách địa phương.

2. Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Cổ Phúc - huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

4. Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

5. Nghị quyết quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

6. Nghị quyết ban hành mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; một số nội dung và mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

7. Nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; sửa đổi bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

8. Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái.

9. Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Yên Bình – huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

10. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019.

11. Nghị quyết về Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

12. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019.

13. Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019 - nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

14. Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

15. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

16. Nghị quyết về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2019.

17. Nghị quyết về sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên và Thành phố Yên Bái.

18. Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 -2021.

19. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021.

20. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h