Thông tin kỳ họp >> Chính trị

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

04/01/2019 02:30:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

-  Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
            - Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
            - Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý tham dự kỳ họp,
            - Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Sau khi xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết trình kỳ họp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin thống nhất một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

1- Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

HĐND thống nhất nhận định: Năm 2018 - Năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh ta đã đạt kết quả quan trọng và toàn diện. Tỉnh ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và khẳng định: Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 đã góp phần tạo động lực và khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế, có mặt yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội và trong lãnh đạo, quản lý, điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể của chính quyền và các các ngành, các cấp. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và có phương hướng, giải pháp phù hợp, khả thi sớm khắc phục, không để kéo dài.

- Thưa các vị đại biểu,

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Năm 2019 là năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời là năm xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và 05 năm 2020-2025 của tỉnh. HĐND tỉnh thống nhất cao với quan điểm xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với tính phấn đấu cao, tiệm cận với một số mục tiêu Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện. Đề nghị các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo chung của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về mục tiêu, yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, dồn sức, tăng tốc, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản sau:

Một, UBND tỉnh khẩn trương quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay sau kỳ họp 11 – HĐND tỉnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, hiệu quả, rõ người, rõ việc từng cấp, từng ngành, trên từng chỉ tiêu, lĩnh vực gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan, đơn vị, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ trong năm. Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, đột phá, phát triển” một cách nghiêm túc, thực chất để mỗi cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, không bao giờ được cứng nhắc, trì trệ trong công việc được giao.

Hai, Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 03 đột phá chiến lược. Đặc biệt thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; thực hiện liên thông hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công từ tỉnh đến bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và tới 180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; thiết thực quan tâm chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát huy mạnh mẽ, toàn diện nhân tố con người, góp phần nâng cao năng suất lao động và chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động nông thôn; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối vùng, kết nối tỉnh và giao thông nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ba, Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; trọng tâm cơ cấu lại nông lâm nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, hình thành rõ nét sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, thiết thực nâng cao đời sống của nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với yêu cầu phát triển xanh, tạo động lực chủ đạo dẫn dắt tăng trưởng nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển thương mại, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến, tìm kiếm thị trường xuất khẩu đi đôi với phát triển thương mại nội địa; tiếp tục quan tâm mở rộng các ngành dịch vụ có ưu thế; ưu tiên phát triển các sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, sớm hình thành, phát triển thị trường du lịch nổi trội, khác biệt và chuyên nghiệp, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành một trong những tỉnh trọng điểm du lịch khu vực Miền núi phía Bắc trong những năm tới.

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, an toàn, bền vững; siết chặt quản lý, tránh thất thoát, lãng phí. Hoàn thành cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Thiết thực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thu hút đầu tư; khuyến khích mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Đổi mới cơ chế quản lý thu - chi ngân sách, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu pháp lệnh HĐND tỉnh giao; thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương thức giao dự toán ngân sách năm 2019 theo hướng khoán chi, đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị gắn với tăng cường tự chủ, đảm bảo công khai, minh bạch tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách.

Bốn, Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý xã hội....; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong cộng đồng dân cư và huy động nhân dân tham gia xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh. Siết chặt kỷ cương trong quản lý tài nguyên, đất đai, tăng cường mức độ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và đổi mới quản lý, giám sát môi trường sinh thái. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm, Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện. Làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh xây dựng và phát huy giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thúc đẩy sự nghiệp văn hóa làm cốt lõi cho phát triển kinh tế văn hóa du lịch. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Sáu, Cơ bản hoàn thành việc việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trước mắt tập trung tuyên truyền, thống nhất nhận thức, đồng thuận và quyết tâm đưa vào hoạt động các cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh và toàn bộ thôn, bản, tổ dân phố sau hợp nhất, sáp nhập từ 01/01/2019. Tập trung giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ thôi việc tự nguyện và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, bản, tổ dân phố không tiếp tục tham gia nhiệm vụ sau sắp xếp.

Bảy, Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, nội chính, tư pháp, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không để phát sinh phức tạp. Duy trì và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đã có.

Tám, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vị trí, vai trò trong tham gia lãnh đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh cần điều chỉnh theo hướng sâu sát, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; phát huy vai trò giám sát của các đại biểu HĐND tỉnh trên từng lĩnh vực, địa bàn công tác để kịp thời đề xuất và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, những khó khăn, bức xúc của người dân. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư để nắm bắt, phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đề xuất chính đáng của nhân dân.

 Đề nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh Yên Bái và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tiếp xúc, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019.

2- Về các nghị quyết khác của HĐND tỉnh

Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do HĐND bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan, đồng thời là sự chia sẻ, thôi thúc những đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm cần tiếp tục “tự soi, tự sửa” nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh đã xem, xét, thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định để cụ thể hóa nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đề nghị HĐND các huyện, thị, thành phố sớm tổ chức kỳ họp theo Luật định; UBND các cấp tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tháng còn lại cuối năm để hoàn thành toàn diện mục tiêu, kế hoạch năm 2018 cũng như công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2019 cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đảm bảo “an toàn, vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc”.

- Thưa toàn thể các đồng chí,

- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong BTVTU; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã tới dự và đưa tin, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Năm mới 2019 đang đến gần, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí dự kỳ họp, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới: “Sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi”.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn !

Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h