Trả lời ý kiến cử tri >> Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách

04/01/2019 02:17:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu Sở Tài chính đã có văn bản trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét ban hành chế độ, chính sách cho giáo viên tại các trường có học sinh bán trú nhưng không phải là trường bán trú

Cử tri huyện Văn Yên: Đề nghị tỉnh bố trí cấp đủ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình được hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hiện trên địa bàn huyện có 36 hộ được thụ hưởng chính sách nhưng chưa được cấp kinh phí.

Trả lời:

Tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái - Nguồn vốn ngân sách Trung ương, huyện Văn Yên được bố trí kế hoạch vốn là 5.200 triệu đồng (để hỗ trợ 164 hộ, trong đó: xây dựng mới 96 hộ, sửa chữa 68 hộ). Đến thời điểm hết ngày 30/11/2018 tổng kinh phí Sở Tài chính đã cấp bổ sung về ngân sách huyện là 5.200 triệu đồng bằng 100% kế hoạch vốn giao, số vốn đã giải ngân theo báo cáo của huyện là 5.060 triệu đồng, đạt 97,3% kế hoạch.

Đối với 36 hộ được thụ hưởng chính sách nhưng chưa được cấp kinh phí như kiến nghị của cử tri huyện Văn Yên: Đề nghị UBND huyện Văn Yên chỉ đạo các phòng chuyên môn huyện rà soát lại 36 hộ này nếu thuộc diện được hỗ trợ của kế hoạch năm 2018 theo Quyết định số 100/QĐ-UBND mà chưa chi trả thì phải thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ ngay cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định. Trường hợp không thuộc diện hỗ trợ năm 2018, đề nghị UBND huyện Văn Yên lập danh sách các hộ được thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Cử tri huyện Lục Yên đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét ban hành chế độ, chính sách cho giáo viên tại các trường có học sinh bán trú nhưng không phải là trường bán trú.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thì Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu.

Các trường có học sinh bán trú nhưng không phải trường bán trú không nằm trong danh sách các loại trường chuyên biệt theo quy định của Luật giáo dục (Mục 3, Chương III) nên giáo viên đang công tác tại trường này không được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP.

Do việc quy định đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP không thuộc thẩm quyền của địa phương. Đồng thời việc tham mưu chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ, cho nên tiếp thu ý kiến của cử tri Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định.

Cử tri thị xã Nghĩa Lộ: Đề nghị hàng năm tỉnh bố trí nguồn lực và hướng dẫn thực hiện các chính sách trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia sớm hơn để cơ sở kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả (Hiện nay hầu hết nguồn lực được bố trí vào cuối năm nên địa phương khó triển khai thực hiện).

Trả lời:

Việc thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, văn bản liên ngành số 60/HDLN-NN-KHĐT-TC ngày 28/01/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020.

Đối với việc phân bổ kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm đều được tỉnh thực hiện vào quý I, do vậy đã đảm bảo được thời gian cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ. Như năm 2018, UBND tỉnh đã giao kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 49/TT.HĐND ngày 26/3/2018.

Ý kiến cử tri huyện Yên Bình: Cử tri xã Đại Đồng đề nghị xem xét, đầu tư xây dựng Trạm Y tế đã xuống cấp không đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trả lời:

Tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách địa phương (nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm bổ sung trang thiết bị tại các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện và trạm y tế cấp xã, trong đó Trạm y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã được bố trí là 3.500 triệu đồng và giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Hội Nông dân tỉnh kiến nghị: Thực hiện Thông báo số 320-TB/TU ngày 19/10/2011 của Thường trực Tỉnh ủy về cấp ngân sách 3 tỷ đồng để bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, đến nay Tỉnh đã cấp ngân sách được 3 tỷ. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giúp vốn cho hội viên nông dân xây dựng các mô liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngày một cao. Hội Nông dân tỉnh đề nghị Tỉnh từ năm 2019 hàng năm tiếp tục cấp kinh phí bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg.

Trả lời:

Đến nay ngân sách tỉnh đã cân đối bố trí đủ cho Quỹ số vốn theo chủ trương của Tỉnh ủy là 3 tỷ đồng. Đề nghị Hội nông dân đánh giá lại kết quả hoạt động của Quỹ, trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền xét về chủ trương bổ sung tăng thêm nguồn vốn hoạt động cho Quỹ, sau khi có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ theo khả năng của ngân sách địa phương.

Cử tri và nhân dân huyện Mù Cang Chải tiếp tục đề nghị Nhà nước có chính sách cho hộ thoát nghèo, cận nghèo được hưởng các chế độ chính sách nhà nước như: Con em người dân tộc không thuộc hộ nghèo đi học ở các trường chuyên nghiệp được miễn giảm một phần học phí, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, được vay vốn lãi suất thấp, được thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2016 của Chính phủ thì trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được giảm 70% học phí. Do các xã của huyện Mù Cang Chải thuộc danh mục xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nên con em người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo ở các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đi học ở trường chuyên nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ giảm 70% học phí theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Đối với việc tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, vay vốn,…: Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đề nghị UBND huyện Mù Cang Chải hướng dẫn các hộ cận nghèo có nhu cầu tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đăng ký với UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định phê duyệt dự án và hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Ý kiến cử tri thành phố Yên Bái

- Cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ cho các địa phương để chi trả tiền thừa giờ cho đội ngũ giáo viên theo chính sách quy định.

- Cử tri các phường, xã đề nghị HĐND - UBND tỉnh nghiên cứu có chế độ phụ cấp cho tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn.

Trả lời:

- Về chi trả tiền dạy thêm giờ cho đội ngũ giáo viên:

Theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái, Quỹ tiền lương được giao sau khi thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo chế độ quy định, nếu còn dôi dư (do thực hiện chính sách tinh giản biên chế, do nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được sử dụng để trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Vì vậy, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên (chi khác), nguồn thu học phí, quỹ tiền lương được giao sau khi thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo chế độ quy định, nếu còn dôi dư (do thực hiện chính sách tinh giản biên chế, do nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) để chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên theo chính sách quy định.

- Về bổ sung chế độ phụ cấp cho tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn: Theo quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái về ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì không quy định chế độ với với chức danh tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn.

Ý kiến cử tri huyện Yên Bình

- Cử tri xã Mông Sơn đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện nuôi cá lồng theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.   

- Cử tri các xã Văn Lãng, Đại Minh đề nghị Nhà Nước xem xét, có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng các đoàn thể.

Trả lời:

- Về tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện nuôi cá lồng theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh: Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện đánh giá tác động môi trường của việc nuôi cá lồng trên Hồ Thác Bà. Sau khi có báo cáo đánh giá tác động và Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản được tỉnh điều chỉnh, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện nuôi cá lồng theo quy định từ nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng năm của ngân sách tỉnh.

- Về chính sách hỗ trợ phụ cấp cho các Chi hội trưởng các đoàn thể: hiện nay Chính phủ không có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng các đoàn thể. Ý kiến của cử tri Sở Tài chính tiếp thu để phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan có chức năng tham mưu với UBND tỉnh thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ý kiến cử tri huyện Văn Yên

- Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết quy định về giá xử lý một tấn rác thải sinh hoạt cho phù hợp với thực tế hiện nay và đáp ứng được việc thu gom và xử lý rác trên địa bàn.

- Đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy định về đối tượng thu lệ phí rác thải sinh hoạt theo hộ gia đình như hiện nay sang thu theo nhân khẩu.

Trả lời:

a) Về đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết quy định về giá xử lý một tấn rác thải sinh hoạt cho phù hợp với thực tế:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá có quy định thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh:

“…

i) Giá tối đa đối với: Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngun vn ngân sách nhà nước; dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Do vậy, việc quy định ban hành giá thu gom, xử lý rác thải là thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng.

b) Về đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy định về đối tượng thu lệ phí rác thải sinh hoạt theo hộ gia đình như hiện nay sang thu theo nhân khẩu.

Thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng giá. Ngày 07/11/2018, Sở Xây dựng đã có báo cáo số 2331/BC-TCTLN để báo cáo phương án xây dựng giá xây dựng giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong phương án đã xây dựng giá tính theo nhân khẩu theo như ý kiến của cử tri.

Cử tri thành phố Yên Bái đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu cho phê duyệt bổ sung thêm việc thu gom rác thải ở những tuyến đường đông dân cư, tránh việc gây ô nhiễm môi trường và mất quỹ quan đường phố.

Trả lời:

Trên cơ sở chế độ quy định, khả năng ngân sách và đề nghị của UBND thành phố Yên Bái, Sở Tài chính đã tham mưu với cấp có thẩm quyền giao đủ kinh phí thực hiện việc thu gom rác thác trên địa bàn thành phố Yên Bái (năm 2018 đã giao dự toán tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Yên Bái), đặc biệt từ năm 2019 đã thực hiện tính đủ chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Yên Bái theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh để bảo đảm nguồn kinh phí cho thành phố thực hiện đấu thầu, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định. Vì vậy đề nghị UBND thành phố căn cứ dự toán kinh phí được UBND tỉnh giao, các quy định về đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích để thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h