Tin Hoạt động >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH,HĐND và UBND tỉnh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

26/02/2020 09:43:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 25/2, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ.

.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, là đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng.

Sau Hội nghị này, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng cam kết và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các cán bộ tiếp tục bồi dưỡng, phấn đấu rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020, các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ được nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị quý báu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h