​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái là cơ quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h