Trả lời ý kiến cử tri

Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau khi nghiên cứu Sở Tài chính đã có văn bản trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

04/01/2019

CTTĐT - Căn cứ nội dung tổng hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri và nhân dân các địa phương, Sở Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề:

Sở Công Thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Công Thương trả lời các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực ngành quản lý:

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến việc khai thác, chế biến khoáng sản; rà soát, điều chỉnh khung giá đất tại một số tuyến đường, địa phương trong tỉnh

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các nội dung có liên quan đến việc khai thác, chế biến khoáng sản; rà soát, điều chỉnh khung giá đất tại một số tuyến đường, địa phương trong tỉnh.

Sở Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

04/01/2019

CTTĐT - Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng trả lời các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h